Депозити


Депозитний калькуляторТипові форми договору:
Умови розміщення коштів на вклад:

Інформація депозит Класичний 


Інформація депозит Класичний Стабільний 


Інформація депозит Класичний СтабільнийПорядок надання банківської послуги:

Спочатку оберіть вклад, який Вам найбільше підходить.

Вклади відрізняються порядком виплати відсотків (щомісячно, у кінці строку), додатковими можливостями, такими як: дострокове розірвання. Найвища ставка зазвичай встановлюється для депозитів із виплатою відсотків у кінці строку та без дострокового розірвання.

Вище наведена порівняльна таблиця депозитних вкладів для фізичних осіб, для розрахунку суми відсотків Ви можете скористатися Депозитним калькулятором.

Зверніться до Банку в операційний час (час обслуговування клієнтів в офісах банку) та візьміть із собою оригінали наступних документів, які потрібні для відкриття депозиту:

  • паспорт або документ, що його замінює
  • для резидентів – довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
  • для фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, – копія документа, що підтверджує взяття на облік такої особи контролюючим органом
  • при розміщенні вкладу (вкладів) на загальну суму від 400 тисяч гривень або якщо вкладник є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою, – документи, що підтверджують походження коштів.  ( )

Розміщення депозиту:

Внесіть грошові кошти готівкою через касу АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», або перерахуйте безготівково на Ваш депозитний рахунок в день оформлення депозитного договору.

При плануванні операції з внесення коштів для розміщення вкладу готівкою ознайомтесь попередньо з робочим часом каси банку, а у разі безготівкових зарахувань з операційним (робочим) часом банку, протягом якого банк виконує операції клієнтів.

Ви можете отримувати відсотки:

  • шляхом видачі готівки через касу Банку
  • за окремою заявою Вкладника – в безготівковій формі, шляхом перерахування на рахунок, який буде зазначено в заяві Вкладника.

Згідно Податкового кодексу України від суми нарахованих відсотків за вкладом утримується податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та додатково утримується військовий збір у розмірі 1,5% від суми нарахованих відсотків. Суму нарахованих відсотків за вкладом до та після оподаткування ви можете розрахувати в Депозитному калькуляторі.

У день завершення або дострокового розірвання вкладу ви можете отримати суму вкладу та нараховані відсотки:

  • шляхом видачі готівки через касу Банку
  • за окремою заявою Вкладника – в безготівковій формі, шляхом перерахування на рахунок, який буде зазначено в заяві Вкладника.

Можливість дострокового розірвання депозитного договору та повернення коштів передбачена вкладом «Класичний». У разі дострокового розірвання вкладу «Класичний» сума відсотків, нарахованих за весь період фактичного розміщення вкладу, перераховується за штрафною процентною ставкою, встановленою банком на дату розміщення вкладу та зазначеною в договорі банківського вкладу (депозиту). Для дострокового розірвання договору та повернення коштів необхідно подати до банку письмову заяву, не менше ніж за 7 робочих днів до бажаної дати отримання вкладу. Кошти будуть повернуті 7 робочих днів після подання заяви.

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» попереджає про:

 

1) можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  - Доходи отримані від вкладної (депозитної) операції, оподатковуються згідно чинного законодавства України: податком на доходи фізичних осіб (18,0 % від суми нарахованих відсотків); військовим збором (1,5% від суми нарахованих відсотків);

  - Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках передбачених ст. 26 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Інформація викладена на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет: https://www.fg.gov.ua/vkladnikam-i-kreditoram/garantiyi-za-vkladami

  - Банк не має права за заявою Вкладника розривати Договір чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення Договору, а також повертати Вклад у разі якщо:

а) грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, заморожені відповідно до ст. 22 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

б) відсутня згода обтяжувача на припинення Договору та повернення Вкладу, обтяженого приватним або публічним обтяженням;

в) в інших випадках, прямо передбачених законом.

  - За невиконання чи неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. Всі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом проведення переговорів протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати виникнення суперечок, а у випадку недосягнення згоди - в судовому порядку.

2) можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

  - Якщо Вкладник в день закінчення Строку Вкладу не з’явився в Банк за Вкладом або не звернувся до Банку із відповідною заявою про повернення Вкладу в безготівковій формі, Банк перераховує Вклад та нараховані відсотки на рахунок для обліку коштів на вимогу і нараховує на нього проценти як на вклад на вимогу, згідно встановлених тарифів Банку.

3) те, що банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);

4) те, що банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;

5) можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.