Кредити

Кредит в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»  це: 

 • Валюта кредитування - національна валюта;
 • Форми кредитування: Кредити, кредитні лінії;
 • Ціль кредитування: автокредитування, іпотечне кредитування, на споживчі потреби.

Переваги кредитування:

 • Індивідуальний підхід до кожного клієнта (строк кредитування, графік погашення кредиту та сплати процентів, умови отримання кредиту);
 • Відсутність щомісячних комісій за обслуговування кредиту та додаткових скритих платежів,затрат за внесення рухомого майна в ЄДРОРМ;
 • Необмеженість дострокового погашення кредиту без сплати додаткових комісій;
 • Класичний графік погашення по кредиту (проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості по кредиту);
 • Фіксована процентна ставка;
 • Оперативність прийняття рішення по видачі кредиту;
 • Прозора та швидка процедура розгляду кредитного проекту та подальшого надання фінансування;
 • Гнучкий підхід до комбінування забезпечення;
 • Повний спектр супутніх продуктів для клієнтів.
 • Ми ніколи не забуваємо, що у Вас завжди є вибір. Довідки за телефоном: 206-33-61, 206-33-71

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» попереджає про:

1)      можливі наслідки для клієнта в разі користування кредитною послугою або невиконання ним обов’язків згідно з кредитним договором:

- у разі прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів банком нараховується неустойка на суму несплаченого (простроченого) платежу, яка складається із суми пені та штрафу, порядок розрахунку та випадки стягнення яких передбачено умовами кредитного договору (розмір штрафу - 1% (один) процент від суми платежу, непогашеного (неповерненого) в строки погашення (повернення) кредиту; розмір пені - подвійна облікова ставки НБУ, розраховану за кожен день прострочення платежу);

- у разі затримання позичальником сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на три календарні місяці, банк має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі;

- у разі порушення позичальником умов кредитного договору та/або умов інших договорів, укладених в межах та/або для забезпечення виконання зобов’язань позичальника по кредитному договору, банк має право прийняти рішення про дострокове повернення кредиту і в такому разі строком погашення кредиту і зобов’язанням позичальника повернути кредит - є тридцятий календарний день з дати відправлення позичальнику вимоги про дострокове повернення кредиту рекомендованим листом або цінним листом з повідомленням про вручення.

- банк має право на здійснення в порядку договірного списання операцій по списанню коштів з поточного рахунку позичальника в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» та з будь-яких інших рахунків позичальника, що були відкриті позичальником в банку на день підписання кредитного договору, так і з тих рахунків, які будуть відкриті позичальником в банку та/або наявних у позичальника в банку після вступу у юридичну силу кредитного договору, належних до сплати позичальника сум грошових коштів в рахунок виконання зобов’язань позичальника за кредитним договором, по сплаті процентів, та/або по погашенню кредиту, та/або по сплаті штрафних санкцій,  та/або по відшкодуванню збитків, та/або  комісії, інших грошових зобов’язань, що можуть виникати протягом всього строку дії кредитного договору, в розмірі, в строки та на рахунки, що визначені кредитним договором, та/або письмовим повідомленням банка.

- Достроково стягнути з позичальника, в т.ч. шляхом звернення стягнення на заставлене майно (майнові права), суму заборгованості (кредит, проценти по кредиту, неустойку) при порушенні ним будь-якої умови кредитного договору (зокрема при одноразовому простроченні сплати процентів) та/або договору, укладеного для забезпечення виконання зобов’язань позичальника.

2)      те, що банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);

3)      те, що банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;

4)      можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.