Порядок оформлення платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах

 

Платник (фізична особа) для здійснення операції з переказу коштів в іноземній валюті або банківських металах подає до АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (далі – «Банк») заповнену українською/англійською мовами платіжну інструкцію в іноземній валюті або банківських металах, оформлену в паперовій формі, яка має містити такі обов’язкові реквізити:

 

1) номер документа для ініціювання платіжної операції (може містити цифри та літери);

 

2) дату складання документа для ініціювання платіжної операції (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами);

 

3) унікальний ідентифікатор платника або найменування (повне або скорочене) платника/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), номер рахунку платника в іноземній валюті або банківських металах, адресу платника;

 

4) найменування та місцезнаходження Банку платника (назви країни і міста);

 

5) цифровий або літерний код іноземної валюти або банківського металу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами);

 

6) суму платіжної операції або масу банківських металів у тройських унціях цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою) та словами;

 

7) унікальний ідентифікатор отримувача або найменування отримувача/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), номер рахунку отримувача в іноземній валюті або банківських металах, на який перераховуються кошти або банківські метали;

 

8) найменування надавача платіжних послуг отримувача [для банку - SWIFT-код/(BIC) або інший ідентифікатор банку отримувача; для небанківського надавача платіжних послуг отримувача - SWIFT-код/(BIC) або інший ідентифікатор банку отримувача, у якого небанківський надавач платіжних послуг має відкритий розрахунковий рахунок та номер розрахункового рахунку небанківського надавача платіжних послуг];

 

9) комісійні - зазначається порядок сплати комісійних винагород (витрат) Банку платника й іншим надавачам платіжних послуг за перерахування коштів в іноземній валюті або банківських металів за рахунок платника (OUR) або отримувача (BEN) або платника та отримувача (SHA), надається право Банку платника утримувати комісійну винагороду без платіжної інструкції платника;

 

10) призначення платежу;

 

11) код країни отримувача (три символи) відповідно до його місцезнаходження або проживання (за наявності такої інформації) або країни реєстрації (заповнюється платником або Банком платника);

 

12) ідентифікаційний код платника - для юридичних осіб зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”);

 

13) підпис(и) [власноручний(і)/електронний(і)] відповідальної(их) особи(іб) платника, яка(і) відповідно до законодавства України має (ють) право розпоряджатися рахунком;

 

14) резидентність - зазначає платник - фізична особа свою та отримувача резидентність словами “резидент” чи “нерезидент” під час перерахування коштів в іноземній валюті або банківських металів на користь іншої фізичної особи в межах України.

 

15) дата валютування – дата (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами), починаючи з якої кошти, що становлять суму платіжної операції і переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача (у разі не заповнення, платіж здійснюється наступного операційного дня).

 

Платник заповнює реквізит “Призначення платежу” платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах таким чином, щоб надавати повну інформацію про платіжну операцію та документи, на підставі яких вона здійснюється. Повноту інформації забезпечує платник з урахуванням вимог законодавства України.

Найменування та місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер його рахунку (за наявності), зазначений в платіжній інструкції в іноземній валюті або банківських металах, повинні відповідати реквізитам, що зазначені в документах, які подаються Банку разом з платіжною інструкцією для здійснення Банком валютного нагляду за правомірністю здійснення платіжної операції.

Банк перед ініціюванням платіжної операції надає платнику на його запит наявну інформацію про:

 

1) максимальний строк виконання платіжної операції;

 

2) комісійні винагороди та інші збори, які платник повинен сплатити під час виконання платіжної операції, та загальну суму коштів, потрібних для виконання платіжної операції;

 

3) орієнтовний курс перерахунку іноземної валюти, що застосовується для виконання платіжної операції;

 

4) іншу потрібну на розсуд Банку інформацію для виконання платіжної операції.

 

Відповідальність за правильність заповнення реквізитів платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах несе(уть) особа(и), яка(і) підписала(и) цей документ.

 

Банк приймає до виконання платіжну інструкцію в іноземній валюті або банківських металах протягом 30 календарних днів з дати її складання.