Розрахунково-касове обслуговування

І. Поточні рахунки

Відкривши поточний рахунок в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Ви зможете отримувати на цей рахунок грошові кошти від фізичних і юридичних осіб, здійснювати з нього платежі по Україні та за кордон.

Приватні особи можуть відкрити декілька поточних рахунків в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» як в національній, так і в іноземних валютах.

ІІ. Рахунки умовного зберігання (ЕСКРОУ)

Рахунок умовного зберігання (ескроу) – це рахунок, який відкривається Клієнту, на який Банк зобов'язується приймати та зараховувати грошові кошти, отримані від Клієнта, та перераховувати такі кошти особі (особам), вказаній Клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам), або повернути такі кошти Клієнту за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).

 

Де застосовується:

 • обов’язковий продаж акцій акціонерами на вимогу власника (осіб, що діють спільно) домінуючого контрольного пакету акцій;
 • торгові розрахунки з контрагентами, предметом яких є товари, послуги, права інтелектуальної власності;
 • купівля/продаж нерухомого майна, включаючи відносини між забудовником та  інвестором.

Переваги Ескроу рахунку:

 • забезпечення виконання умов контрактів (зменшення фінансових ризиків).
 • безпечне зберігання коштів, що є платою за контрактом Клієнта (кошти не можуть бути використані у витратних операціях, що є додатковою гарантією для покупця и і продавця).
 • виключення затримок і порушень термінів розрахунків, оскільки функція контролю виплати покладається на банківську установу.

 

Для відкриття поточного рахунку / Рахунку умовного зберігання (ескроу)  в Банку необхідно надати:

 

Резидентам України:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - резидента в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків *;

* може не надаватись, якщо Клієнту такий документ не видавався у випадках, передбачених чинним законодавством України, або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 

Нерезидентам України:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ, що підтверджує місце проживання або тимчасового перебування особи на території України;
 • у разі внеску готівкової іноземної валюти на рахунок — документ, що підтверджує джерело походження готівки.

Особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов’язана також подати до Банку копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю.

Особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов’язана також подати до Банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом державної податкової служби.

ІІІ. Платежі без відкриття рахунку

Банк пропонує Вам здійснювати платежі у національній валюті в межах України у касах відділень.

Ви можете здійснювати платежі на користь таких отримувачів:

 • юридичних осіб-резидентів;
 • фізичних осіб-підприємців;
 • постійних та офіційних представництв в Україні.

Умови приймання платежів (розмір комісії) залежать від наявності чи відсутності в отримувача Договору про приймання платежів з Банком.

Сума комісії, яка утримується з платника в касі Банку, нараховується за правилами заокруглення відповідно до Постанови НБУ №25 від 15.03.2018 р. «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів»:

 • сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;
 • сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Ви можете сплачувати

 • за товари чи послуги;
 • за комунальні послуги (газ, воду, квартплату, електроенергію і т.д.);
 • за навчання;
 • податки та збори;
 • за послуги ДАІ;
 • за туристичні послуги;
 • доброчинні внески;
 • інші платежі.

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» попереджає про:

 

1) можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

 • За несвоєчасну оплату послуг, що надаються Банком, Клієнт сплачує пеню у розмірі 0,5% в день від суми несплаченої суми за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня.
 • За неповідомлення Банку протягом 3 (трьох) банківських днів після отримання виписки за Рахунком про помилково зараховані кошти, Клієнт сплачує Банку штраф за кожний день прострочення у розмірі 0,5% від неправильно зарахованої суми, яка йому не належить.
 • Відповідальність за відповідність інформації, зазначеної в розрахунковому документі, суті операції, за якою здійснюється перерахування несе Клієнт, який у разі її невідповідності зобов’язаний відшкодувати Банку завдану внаслідок цього шкоду.

2)  те, що банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);

3) те, що банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;

4) можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;