Захищені категорії населення

Інформація щодо порядку подання до Банку повідомлень про належність Позичальника до захищеної категорії

 

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (надалі -Банк) дотримується вимог Закону України «Про споживче кредитування». Банком визначено порядок взаємодії зі споживачами, які належать до захищеної категорії, та їхніми близькими особами для врегулювання простроченої заборгованості.

 

Зокрема,  під час врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 N 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, кредитодавець, новий кредитор, фізичні та юридичні особи, залучені на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, додатково зобов'язані дотримуватися таких вимог щодо етичної поведінки:

- не взаємодіяти за власною ініціативою із споживачем, який у передбачений спосіб повідомив про свою належність до захищеної категорії або щодо належності якого до захищеної категорії у передбачений спосіб повідомили близькі особи такого споживача, його представники, спадкоємці, поручителі, майнові поручителі або треті особи, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію.

 

Повідомлення про належність особи до захищеної категорії приймаються через канали взаємодії з Банком:

Адрес електронної пошти: bank@tc-bank.com

номери телефону клієнтської підтримки:

   +380 (44) 206-33-50 ; +380 (44) 206-33-71

Місцезнаходження та поштова адреса : Україна, 01103, м. Київ, вул. Пiдвисоцького, 7

 

Подати документи можна через канали взаємодії з Банком:

Адрес електронної пошти: bank@tc-bank.com

адреса для листування: Україна, 01103, м. Київ, вул. Пiдвисоцького, 7

Місцезнаходження та поштова адреса: Україна, 01103, м. Київ, вул. Пiдвисоцького, 7

 

До категорії захищених осіб віднесено: 

-       військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;

-       військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби;

-       члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

-       особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв'язок, особи, зниклі безвісти;

 

Підтвердними документами про належність споживача до захищеної категорії є:

 

- для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних  органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби  транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, - підписана  командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує,  відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий  військовослужбовець, або керівником територіального центру  комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою  довідка за формою, встановленою Додатком № 2 до Закону України «Про споживче кредитування». Допускається складення довідки рукописним способом;
- для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, - посвідчення інваліда війни;
- для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, - посвідчення члена сім’ї загиблого;
- для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, - інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.

 

 

Споживач, який втратив належність до захищеної категорії, зобов’язаний повідомити про це Банк, протягом 30 календарних днів з дня втрати належності.

 

 

Відповідно до вимог пункту 15 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» - військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову, а військовослужбовцям під час дії особливого періоду, які брали або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, які перебували або перебувають безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, - штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля.

Так, військовослужбовці, визначені пунктом 15 статті 14 Закону, які мають кредитні зобов’язання перед Банком, мають право на встановлені законодавством пільги, а саме:

  • звільнення від сплати відсотків за користування кредитом ;
  • звільнення від сплати штрафів/пені за несвоєчасну сплату платежів по кредиту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Закону України

«Про споживче кредитування»

 

 

 

 

ДОВІДКА
від __ ____________ 20__ року

про належність до захищеної категорії

Видана __________________________________.
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Довідку видано для пред'явлення відповідно до Закону України. "Про споживче кредитування".

Командувач/командир/керівник ______________________________ (прізвище, ініціали)
                                                                          (підпис)

М. П.